سنسور تعیین سطح مایع غیر تماسی Y26-V

2,060,000ریال

این مدل تمام شده است