سنسور تعیین سطح مایع غیر تماسی Y25

1,730,000ریال

این مدل تمام شده است